Afyonkarahisar

AFYON LİSESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

     
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin "toplam kalite yönetimi" anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin toplam kalite yönetimi anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen:
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Birim: Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlardan toplam kalite yönetimi uygulamasına alınacak her bir organizasyonu,
d) Proje: Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci ve stratejilerini belirlemek üzere Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi ile ilgili birimlerin birlikte hazırladıkları toplam kalite yönetimi uygulama projesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasıyla İlgili Temel İlkeler
Madde 5- Toplam kalite yönetimi uygulama yönergesiyle ilgili faaliyetler aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür.
a) Toplam kalite yönetimi uygulamaları bir plân ve proje dahilinde gerçekleştirilir.
b) Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınır.
c) Toplam kalite yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak, ekip çalışması ön plânda tutulur.
d) Toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde kaynaklar etkili ve verimli kullanılır.
e) Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyi sürekli ölçülür.
f) Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir.
g) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak niteliği yükseltilir ve hizmet sunumunda mükemmelin yakalanması sağlanır.
h) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.
ı) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen birey öğrenen organizasyon anlayışı plânlı bir şekilde kurumsallaştırılır.
j) Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir.
k) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir.
l) Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.
m) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Uygulama
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
 
Madde 6- Toplam kalite yönetimi uygulamaları, uygulamada yer alacak birimlerle iş birliği yapılarak Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanacak ve Bakan onayından sonra uygulamaya konulacak projeye göre yürütülür.
Proje Hazırlığı
Madde 7- Toplam kalite yönetimi uygulamalarında yer alacak birimlerle iş birliği yapılarak Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanacak toplam kalite yönetimi uygulama projesinde:
a) Gerekçe,
b) Amaç,
c) Kapsam,
d) İlkeler,
e) Fayda ve riskler,
f) İş ve işlemler,
g) Uygulama birimleri,
h) Uygulama plânı,
İ)Proje yönetimi,
j) Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları,
k) Finansman,
l) Ölçme, değerlendirme ve raporlaştırma
ile ihtiyaç duyulan diğer hususlara yer verilir.
Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması
Madde 8- Toplam kalite yönetimi uygulama projesi kapsamında kalite kurulu ve kalite geliştirme ekipleri oluşturulur.
Kalite Kurulu ve Görevleri
Madde 9- Kalite kurulu, birim amirinin başkanlığında, birimin konuyla ilgili kritik sorumluluklarını üstlenmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip en az beş kişiden oluşur. Bu kurul:
a) Toplam kalite yönetimi uygulama projesiyle ilgili koordinasyonu sağlar.
b) Kalite geliştirme ekibinin yöneticisini seçer.
c) Kalite geliştirme ekibinin çalışma esaslarını belirler.
d) Kalite geliştirme ekibinin yapacağı çalışmalara destek verir, kaynakları temin eder ve çalışma ortamını hazırlar.
e) Kalite geliştirme ekibinin vereceği mevcut durum analizine göre birimin stratejik plânını hazırlar.
f) Yapılan geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.
Kalite Geliştirme Ekibi ve Görevleri
Madde 10- Toplam kalite yönetimi uygulama projesi sürecinde birim amirince seçilecek en az üç kişiden kalite geliştirme ekibi oluşturulur. Bu ekipte yer alacak personelin, birimde iş görenleri harekete geçirecek, katılımcı anlayışa sahip, iyi iletişim kurabilen nitelikte olmasına özen gösterilir.
Bu ekip, birimde yapılan iş ve işlemler ile üretilen hizmetlerin kalitesini geliştirmeye yönelik alınması gerekli önlemleri: Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, Bakan onayıyla yapılacak iyileştirmeler, yasa değişikliğiyle yapılacak iyileştirmeler olmak üzere üç grupta değerlendirir ve bu konuda kalite kurulunu bilgilendirir.
Ayrıca projenin uygulama sürecinde:
a)Gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek geliştirilmesini sağlar.
b) Birimin geldiği noktaya ilişkin ara ve sonuç raporunu hazırlayarak kalite kuruluna sunar.
c) Birimin değerlendirilmesi neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için kalite kuruluna önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge hükümleri, onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
EĞİTİMDE
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 
*Bireysel ve kurumsal performansın yükseltilmesi,
*Bireysel ve kurumsal vizyonların oluşturulması,
*Oto kontrolün sağlanması,
*Ekip çalışmalarıyla sinerji oluşturulması,
*Ödül sistemine işlerlik kazandırılması ve Tüm çalışanlara kararlara katılma imkanlarının sağlanması gibi uygulamalarla örgütlerin başarı grafiklerini artırmıştır.
Günümüzde yaşanan rekabet, sadece ürün üreten sektörlerde değil, banka, okul, hastane,tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü gibi hizmet üreten tüm kurumlar için geçerlidir.
Toplumumuzda kaliteyi artırmaya yönelik, çabaların en etkili olacağı alan okullardır. İyi, kaliteli okullar yaratmak ve yönetmek, bir toplumun gelişmesinin itici gücü olacaktır.
Bir ülkenin okullarının mükemmelliğiyle ve kalitesiyle tanınır hale gelmesi ekonomik, sosyal,siyasal vb. alanlarda gelişmesinin de en etkili yoludur.
İnsanoğlunun belirlenmiş bir standardı olmadığı için, Öğrencilerin yetiştirilmesinde de özel bir standart olmadığı için; eğitimde kalite sonuçlarını gözlemlemek bir fabrika çıktısını gözlemlemekten
çok daha zordur. Bu nedenle "Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi" uygulamaları oldukça yenidir. TKY doğrultusunda öncü sayılabilecek ilk çalışmalar ABD'deki bazı devlet okulları ile İngiltere'deki bazı okullarda başlamıştır.
 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kalite kavramı dünyadaki hızlı teknolojik gelişme ve bilgi ağı içinde bulunma gerekliliği daha da dar olan dünya pazarında üründe hizmette ve insan gücünde rekabeti arttırmış ve bu rekabet kalite devrimini oluşturmuştur.
Uzun dönemde bir işin ilk defada doğru yapılarak sıfır hataya ulaşılması için gerekli eğitimden geçme ihtiyaç duyulan araç, gereç yetkinin dest elenmesi toplam kalite yönetimini arttırır. Bunu sağlamanın temel yolu müşteri beklentisinin sağlıklı olarak belirlenmesidir. TS 9005 kalite sözlüğü standartında kalite bir ürün yada hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı şeklinde tanımlanabilir toplam kalite yönetiminin doğum yeri Amerika'dır. İkinci dünya savaşı sonunda Amerikan endüstrisi hızla gelişti. Ancak kar anlayışları sistemin Amerika'da başarısını engellemiştir. Japonlar'da ikinci Dünya savaşı hezimetinden sonra Amerikalı DEMİNG ülkeye davet edilmiş onun yolundan gidilmiş başarılı olunmuştur.
TANIMI:
Uzun vade de müşterinin tatmin olması ve başarıyı elde etmesi için toplum için elde etmeyi amaçlayan kalite üzerinde yoğunlaştırılmış tüm personelin katılımına dayanan bir yönetim modelidir. Yalnız üründe değil hizmette, iletişimde fikir alanında toplam kalite yönetimi uygulanmalıdır. Müşteri beklentisini her şeyin üstünde tutan müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturulan bir yönetim biçimidir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI:
Toplam kalite yönetimi kaliteyi arttırarak rekabet gücünü geliştirmenin çağdaş yönetim biçimidir. Toplam kalite yönetimi biçimi aynı zamanda yaşam biçimidir. Çağdaş yaşamın her aşamasında sürekli gelişmeyi ve birlikteliği ön görür Toplam Kalite Yönetimi sürekli gelişme, müşterinin doyumu ilk defada ve her zaman doğruyu yapma temeline dayanır. Maliyetler düşürülürken üretimin kalitesinin arttırılması ve müşterinin memnuniyet seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu anlayışa göre üretimin kalitesi ürün üretilirken sağlanır Toplam Kalite Yönetiminin ana felsefesi her hangi bir kurumda çalışan herkesin katılımı ile sürecin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UNSURLARI
1. Üst yönetimin liderliği.
2. Vizyon
3. Vatandaş odaklılık.
4. Çalışanların eğitimi.
5. Tam katılım ve çalışanların kenetlenmesi .
6. Süreçlerin iyileştirilmesi.
7. Verimlilik.
8. Etkinlik artışı.
9. Sıfır hata.
10 . Önlemeye dönük yaklaşım
11. Birimler bazında kalite.
EĞİTİM VE KALİTE YÖNETİMİ:
Toplumun şekillenmesinde rol oynayan eğitim kurumlarının bir bütünlük ve beraberlik içinde geleceğe yönelik öğrenci yetiştirebilmeleri, öğrencilerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda eğitim vermeleri ile mümkün olacaktır. İnsanı üretici ve tüketici olarak eğiterek mal ve hizmetlerin kalitesini yükselmesine ortam hazırlanmalıdır. Burada önemli olan öğrencilerin kendilerini sürekli gelişmeye yöneltecek ihtiyaçları fark etmelerini sağlamaktır. Toplam Kalite Yönetiminin söz konusu ihtiyaçları giderecek bir problem çözme yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve öğrenci başarısını arttırmak için eğitim örgütlerinin öğrencilerin ve toplumun beklentilerine cevap verecek alt yapıyı oluşturmaktır. Okulda paylaşımcı ve işbirliğine dayalı çalışma sistemi oluşturulmalıdır.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin kendi nitelikleri ile görevlerinin gerektirdiği nitelikler arasında bir denge olmalı hizmet öncesi edindiği bilgi ve becerilerin eksiklikleri gidermede hizmet içi eğitimden yararlanmada yeni yöntem yeni teknoloji uygulamada en uygun davranışları kazanmalıdır. Hızla değişen Dünyada hiçbir eğitim kurumu bir ömür boyu yetecek bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ülkeler eğitim sistemlerini sürekli gözden geçirmekte çağın ve günümüz koşullarına uygun olarak yeniden yapılandırmaktadırlar.
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE İLKELERİ:
1. Toplumun beklentilerine uygun hedeflerin belirlenmesi .
2. Belirlenen hedefe ilk seferde ulaşılması.
3. Hedefe ulaşma düzeyinin ölçülmesi.
4. Gelişmeleri takip etmenin ilke edinilmesi.
5. Nitelikli eğitime önem verilmesi.
6. Etkin iletişim ağı kurulması .
7 . Yönetimde ekip çalışmasına önem verilmesi.
7. Yönetimde motivasyonun sağlanması.
8. Demokratik bir yönetim sistemi kurulması.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİN ÖĞRETMEN ÜZERİNDE ETKİLERİ
Toplam kalite yönetiminin oluşması ile sınıf ortamında belirli bir oranda değişeler yaşanacaktır. Toplam kalite yönetiminin uygulanması ile öğrenci ile öğretmen arasındaki resmi ilişki yerine öğrencisi ile diyalog kurabilen, öğrenci üzerine odaklaşabilen ona rehberlik
eden eleştiren değil yol gösteren öğrenci ile koordineli bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan
bilgiyi sınıf içinde değil dış ortamda arayan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden,
öğrencileri araştırmaya iten, öğrencinin her türlü ihtiyacını bilen, başarısızlığı yargılayan değil sebebini araştıran bir öğretmen profili çizer.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖĞRENCİ ÜZERİNDE Kİ ETKİLERİ:
 
Toplam Kalite Yönetiminin uygulaması ile yönetim kademesi ve öğretim kadrosunda yaşanan köklü değişim öğrencileri ister istemez etkileyecektir. Toplam Kalite Yönetimi uygulaması yapılan okulları bitiren gençler iletişim, ekip çalışması, problem çözme, öğrenme konularında beceri geliştirirler. Öğrenci artık derslerde sıkılmayacak, düşüncelerini rahatça
söyleyecek araştırma ve incelemeye yönelecektir. Bilgi edinme isteği ile bir üst kuruma gidecektir. Teknolojik gelişmeleri takip eden, takım çalışmasını seven, öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygılı olan, öğrencilerle tüketen değil üreten bir toplum oluşacaktır. Hizmet öncesi nitelikli yetişen bir öğrenci eleştirisel gözle bakacaktır. Öğrenciye reel düşünce yetisi kazandıracaktır. Böylelikle hizmet öncesinde nitelikli yetişen bireyler ülke kalkınmasında büyük rol oynayacaktır.
TOPLAK KALİTE YÖNETİMİNİN OKUL ÖRGÜTÜNDE UYGULANMASININ YARARLARI :
1. Okul gelişimlerini kendi planları doğrultusunda gerçekleştirmelerini sağlar.
2. Okullar oluşturdukları kalite kurulu ve kalite geliştirme ekipleri ile sorunlarını kendi çözme sürecine girerler.
3. Okullar bazında çözülemeyen sorunlar azalır.
4. Öğretmenlerin sorumluluklarını paylaşmaları öğretmenlerin motivasyonlarını arttırır.
5. Her türlü savurganlığın önüne geçilir.
6. Okullar arası bilgi aktarımı konusunda koordinasyon daha kolay sağlanır.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KALİTE İLKELERİ :

1. 1. MÜŞTERİ ODAKLILIK :
Uzun dönemde örgüte en çok katkıyı sağlayacak bir ilke olarak kabul edilmektedir. T.K.Y. müşteri isteklerinin tam olarak zamanında , kaliteli ve ucuz olarak sürekli karşılanması temeline dayanır.
1.  İç müşteri: Örgüt içinde herkes bir başkası için bir ürün veya hizmet üretmektedir. İç müşteriler kurumun gelişimi üretim sürecinin iyileştirilmesi açısından önemlidir.
2.  Dış müşteri: Bunlar örgütün ürettiği ürün veya hizmetten kaliteli olmak şartıyla en yüksek yararı sağlamak isteyen kişiler veya kurumlardır.
3.  Eğitim sisteminde müşteri kimdir? Eğitim sisteminde öğrenciler öğretmenlerin müşterileri olurken bir alt sınıftakiler bir üst sınıftakilerin müşterileridir. Velilerde dış müşteri kitlesini oluşturur. Eğitimde iç müşteriler öğrenciler, öğretmen, yöneticiler, destek personeli, dış müşteriler ise üst eğitim kurumları, toplum, iş dünyası ve ailelerdir.
2. 2. TAM KATILIM:
Günümüzde çalışanlar sadece maddi olarak tatmin olmamaktadırlar. Çalışanlar kendilerini ilgilendiren her türlü kararın görüşülmesinde, sonuçlandırılmasında, aktif olarak katılıp düşüncelerini açıklamayı talep etmektedir. T.K.Y.'deki tam katılım yetkili kılınmayla karıştırılmamalıdır. T.K.Y.örgütün tüm çalışanları, müşterileri ve hizmetten yararlanan herkesi içine alır.
3. 3. SÜREKLİ GELİŞME:
T.K.Y. Mükemmeli yakalamak değil iyinin daha iyisini yakalamaktır. Daha iyiyi aramak düşünme ve uygulama sürecidir. Bilginin toplanması, analizi, sunulması ile ilgili, her türlü akılcı ve işlevsel yöntemlerden yararlanılır. Klasik yönetimde sıçramaların büyük teknolojik ilerlemelere bağlı olması gelişmeleri sınırlı tutmakta ve tabana yayılmasını önlemektedir.

4 4. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Örgütlerin yeniden yapılanması veya mevcut yapısına uygun örgüt kültürünün yeniden tasarlanması yeni öğreti ve becerilerin kazanılması demektir. T.K.Y.açısından bir örgüt kültürü oluşturma ve işbirliği yaratmada temel şart çalışanların katılımını sağlayacak değişime karşı direncin üstesinden gelmek ve yeni yönetimin felsefe ve ilkelerini örgüt çalışanlarına kazandırmaktır.
Okulda K.K.Y. açısından yeterli bir kalite yönetimi oluşturmak için:
1. Paylaşılan vizyon ve amaçların saydamlaştırılması
2.. İyi geliştirilmiş örgütsel kalite misyon ve hedefleri
3 Tutarlı bir örgüt yapısına
4 Uygun teknoloji ve süreç tasarımına.
5. Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemine.
6. Önemli bireysel sorunlara dikkat edilmesine gerek vardır.

5. 5.ÖNCE İNSAN ANLAYIŞI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ:
T.K.Y. Felsefesinin bir örgütte uygulanması birey kalitesinin gelişimini sağlar. İnsanı dışlayan hiçbir örgüt başarılı olamaz . İşi ilk seferinde hatasız yapacak kaliteli insan gücüdür. T.K.'yi başarı ile uygulamak için motivasyon, yönlendirme, eğitim verme, iş zenginleştirmedir. Okuldu kaliteyi arttırmak için herkesin bilgi ve enerjisine ihtiyaç vardır. Okul içi ve okul dışı iş birliğine yönelmeli ve desteklenmelidir.

6.SÜREÇLERİN YÖNETİMİ VE SÜREKLİ DENETİMİ:
Tüm çalışanların katılımı önemlidir. T.K.Y.'deki sıfır hata anlayışını eğitim boyutu açısından tam öğrenme yaklaşımı ile eş değerde tutabiliriz. Tek tip bir program, kalabalık sınıflar,bireysel farklılıkları dikkate almayın öğretim programları herkesin aynı zamanda öğrenmesini sağlayamaz yapılan sınavlarla kalitenin ölçüldüğü söylenemez. Eğitimde sıfır hata anlayışı açısından öğrencilere hedeflenen davranışların tam olarak kazandırılması gerekmektedir. Tam olarak kazandırılmayan davranışlar eğitim sisteminde hatalı birer ürün olarak algılanır.

T.K.Y. UYGULAMA SÜRÜCİ:
A. HAZIRLIK:
1.  Eğitim
2.  İhtiyacın belirlenmesi .
3.  Kalite için yapılanma.
4.  Müşteri ihtiyacının belirlenmesi.
5.  Kaliteye bağlanma, kaliteyi benimseme.

B. UYGULAMA:
1.  Okul kültürüne uygun uygulama projesi.
2.  Sürecin tasarlanması.
3.  Kalite planlaması.
4.  Birim düzey kalitesi.
5.  Farkında olma ve tanıtım.
6.  Takdir.
7.  Kutlama.
8.  Kalite talep edilmesi.,
 
3. DEĞERLENDİRME VE UYGULAMANIN SÜREKLİLİĞİ:
Kalitenin izlenmesi , ölçülmesi , hizmet kalite göstergeleri ve kriterleri.

KAYNAK: EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI 1999
 
OKUL KALİTE KURULU
(O.G.Y.E.)
ADI SOYADI
GÖREVİ
AÇIKLAMALAR
    M.Gürel YARDIM
Okul Müdürü
OGYE Başkanı
    Hüseyin ERTAŞ
Müdür Yardımcısı
Projeden Sorumlu Md.Yrd.
    Emine DERİNÖZ
 Reh.Öğrt.
OGYE Üyesi
    Ebru ARPASLAN
 Reh.Öğrt.
OGYE Üyesi
    Ekrem TAŞ
Öğretmen
OGYE Üyesi
    Süleyman ILGIN
Öğretmen
OGYE Üyesi
    Gülten TÜRMEN
Öğretmen
OGYE Üyesi
    İlyas SAYKILI
Öğretmen
OGYE Üyesi
    Saffet BANCIOĞLU
Memur
OGYE Üyesi
    Ömer KARAAĞAÇ
Okul Aile Birliği Başkanı
OGYE Üyesi
    Yakup URAZ
Öğrenci Velisi
OGYE Üyesi
    Sinan TEMURTAŞ
Öğrenci Velisi
OGYE Üyesi
    İSMAİL DİKİLİTAŞ
Muhtar
OGYE Üyesi
    Erol ÖZSOY
Sivil Top.Örgt.Tem.
OGYE Üyesi
    Fikret EKER
San.Tic.Oda Tem.
OGYE Üyesi
    Serdar GEÇGEL
Öğrenci Başkanı
OGYE Üyesi
     Zeynep GÖLÜNÜK
Öğrenci Başkan Yardımcısı
OGYE Üyesi
 
Misyon : (Görev)
Misyon, okul/kurumun varoluş amacını yansıtan ve bunu açıklamayı sağlayan ifadelerdir. Biz şu anda ne yapıyoruz? Neye inanıyoruz? Sorusu sorulur. Misyon, "niçin varız?" sorusunun cevabıdır. Böylece belirlenen misyon süreçlerin yönetilmesini kolaylaştırır ki bunlar prensiplerin pratiğe dönüştürülmesidir.
Vizyon: (Ufuk)
Vizyon gelecekle ilgilidir. Vizyon, bu günden geleceğe köprü oluşturmak, okul/kurum çalışanlarının ve toplumun ümitlerinin ve özlemlerinin bir ifadesidir. Okulun/kurumun gelecekte bu günden daha iyi olmasını hedefleyen, gerçekçi ve erişilebilecek
bir yol göstermedir. Bir okul/kurumun vizyonu, onun varlık nedeni ve yaşama gayesi gibi konulardaki temel kabullenmelerinin çizdiği bir ufuktur.
 
Okul/Kurum Kalite Kurulu/OGYE
 
 
MİSYONUMUZ(GÖREV):
Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda, çağdaş, demokratik lider özelliklerine uygun ve milli, manevi değerlere sahip, okuduğu okula bağlı gençler yetiştirmektir.
Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak; onların bilgili, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak, böylece topluma yararlı birer birey olarak kazandırmak için varız.
VİZYONUMUZ(UFUK):
İsteğimiz,
Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız Afyon lisesinde bulunmaktan mutlu olsun.
İsteğimiz,
Afyon liseli olmak bir ayrıcalık olsun.
İsteğimiz,
Asırlık çınar olan okulumuz yenilenerek gelişsin; çevreye destek ve öncü olsun.
İsteğimiz,
Okulumuz 9. ve10. cumhurbaşkanlarını yetiştirdiği gibi nice siyaset ve devlet adamları, nice bilim ve sanat adamları yetiştiren okul olsun.
İsteğimiz,
Eğitim-öğretim öğretmen ve öğrencilerin birlikte kendilerini geliştirdikleri bir süreç olsun.
İsteğimiz,
Okulumuz alanında her gün daha iyi ve en iyi olsun.
AMAÇLAR:
İnanıyoruz ki,
. Bilimsel ve laik olmak çağdaş olmanın gereğidir.
. Her öğrenci kendine özgüdür,biriciktir. Farklılık özelliktir, bu nedenle, bireysel özelliklerine göre öğrenebilir ve eğitilebilir.
. Eğitim ve öğretimde sonuç değil süreç önemlidir.
. Kurum olarak varlık nedenimiz, öğrenci-veli, çalışan ve çevrenin beklentilerine cevap vermektir.
. Kaynakları verimli kullanarak, yenilenerek, milli ve manevi değerlere sahiplenerek gelişmek ve etkin olmak temel amaç olmalıdır.
. Bilimi ve erdemliği bütünleştirmek en büyük ideal olmalıdır.
Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Hazırlanmış Biyoloji uygulama sunusunu  izlemek  için tıklayınız...
 
     

Afyonkarahisar

İlk yerleşim izine, II. Murşil'in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kale'de rastlamaktayız. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz.
devamını oku >

Şimdi Reklamlar

HTML/CSS Döken: Türkoğlu-Türk - Türkoğlu-Türk -//- Çizim: 6Noran - 6noran.com // 2012 - 2013
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=