Afyonkarahisar

afyonkarahisar ili maden ve enerji kaynaklari

                       AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

Afyon ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle hem maden rezervleri,hem de maden çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ilimizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı
çalışmalar sonucunda çok sayıda endüstriyel hammadde, metalikmaden yatağı ve zuhurları ile jeotermalkaynaklar orta
ya çıkarılmıştır.

 

Metalik madenler bakımından ildeki en önemli madenler antimuan, demir, manganez cevherleşmeleridir. Antimuan cevherleşmeleri
genellikle İscehisar, İhsaniye ve Bayat ilçelerinde
gözlenmekte olup, Bayat-Cevizli’deki % 32.49 Sb tenörlü antimuan yatağı geçmiş
yıllarda işletilmiştir. Bunun dışında ildeki demir cevherleşmelerine Bayat, Çay, Bolvadin, Sandıklı, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde rastlanmaktadır. Bayat ve Çay ilçelerindeki toplam demir rezervi 666.000 ton olarak belirlenmiş olup,te
nörü % 50.40 Fe2O3’tür. Merkez ilçe, Çay, Sincanlı, Sandıklı, Emirdağ,İhsaniye ve Bolvadinilçelerinde manganez cevherleşmeleri mevcut olup, bunlardan en önemlisi Çay ilçesindeki mangan sahasıdır. Buradaki toplam rezerv 50.000 tondur.Uranyum ise Merkez ilçesinde tespit edilmiştir,ancak zuhurların tenörü çok düşüktür.

 
Afyon ili endüstriyel hammadde bakımından başta mermer olmak üzere kuvarsit, kireçtaşı, kum-çakıl, tuğla-kiremit, diyatomit, kalsit ve grafit bakımından önem arz etmektedir. Afyon, mermer kalitesi ve çeşitliliği itibariyle dünya ölçeğinde öneme sahip bir ilimizdir. Bu nedenle, ilin yatırım ve üretim kimliğini belirleyen ana öge mermercilik olmuştur. Türkiye’nin de en önemli mermer yatakları ile mermer sanayisi bu ilde yer almaktadır. Afyon’daki mermer yatakları Afyon Beyazı ve Afyon Kaplan Postu olmak üzere iki ayrı kalitede
özellikle İscehisar ilçesinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca İscehisar
-Kezban sahasında % 18.40 C tenörlü2.750 ton görünür+muhtemel grafit
rezervi tespit edilmiştir. Kum
-çakıl yatakları çoğunlukla Dazkırı ilçesinde yer  almaktadır. Bu ilçede, Kızılköyü sahasında inşaat malzemesi olarak kullanılabilecek nitelikte 8 milyonton muhtemel rezerv tespit
edilmiştir. Başmakçı’da yer alan ve 40 bin m3 muhtemel rezerve sahip orta kaliteli kum-çakıl yatağı ise  karayollarında  stabilize  malzeme  olarak kullanılmaktadır.    Şuhut  ilçesi kuvarsit bakımından önemli potansiyele sahip olup, sahada çeşitli büyüklüklerde % 95.75 SiO2  tenörlü 4 adet kuvarsit yatağı mevcuttur. Bunların toplam rezervi ise yaklaşık 23 milyon tondur.  Ülkemizdeki en önemli ve iyi kaliteli diyatomitler Sincanlı ilçesinde Sinanpaşa-Tınaztepe sahasında bulunmaktadır. Bu yatakta iyi kalitede filtrasyona uygun toplam 1.322.500 ton diyatomit rezervi belirlenmiştir ve geçmiş yıllarda işletilen bu diyatomitler gıda sektöründe süzme amaçlı olarak kullanılmıştır. Çay ve İhsaniye ilçeleri kireçtaşı ve tuğla-kiremit bakımından önemli potansiyellere sahiptir.Bu ilçelerde iyi kalitede yaklaşık 6-7 milyon ton jeolojik tuğla-kiremit rezervi, ayrıca, Çay-Pazarağaç’ta ise % 94 CaCO3 ve % 2.25 MgO tenörlü 22 milyon ton muhtemel kireçtaşı rezervi belirlenmiştir. Kalsit yatakları genellikle il merkezi civarında yer almakta olup,   % 94-98 CaCO3 içeriğine sahiptir.Sözü edilen endüstriyel hammadde ve metalik madenlerdışında, Afyon ili önemli jeotermal potansiyele sahiptir. Sandıklı ve Merkez ilçedeki Gazlıgöl jeotermal kaynakları termal şifalı suları ile il, büyük bir jeotermal turizm kenti haline gelmiştir.

Mevcut yer altı kaynaklarından özellikle mermer, çimento hammaddeleri ve jeotermal kaynaklar il ekonomisinde sürükleyici sektörlerin başındadır. İscehisar mermer yatakları bitme noktasındadır. Ancak mermer işleme fabrikaları ile mermer makine sanayi ve ticareti, ilin ulaşım ağındaki konumunun avantajlarıyla çok gelişmiştir. Ayrıca ildeki iyi kaliteli diyatomit yatakları da gelişen teknoloji ve arz-talep dengeleri doğrultusunda değerlendirilebilir. Bunun dışında özel sektör tarafından son yıllarda yapılan çalışmalarla Sandıklı ilçesi yakınlarında  porfiri(?) bakır yatağı bulunmuştur.Araştırmaların sürdürüldüğü bu sahadan  önemli bir bakır potansiyeli beklenmektedir.

 

Genel Müdürlüğümüzün il dahilinde enerji hammaddelerine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda kömür ve jeotermal sahaları ortaya çıkarılmıştır. 1965-2008 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Sincanlı ilçesinin Güneyköy-Karacaören yöresinde ekonomik kömür sahası ile yersel önem taşıyabilecek linyit oluşumları tespit edilmiştir. Sincanlı-Karacaören- Güneyköy sahasında alt ısıl değeri orijinal kömürde ortalama 2820 Kcal/kg olan 3.870.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiştir. 2008 yılında Afyon-Dinar bölgesinde kömür aramalarına yönelik olarak başlamış olan sondajlı arama çalışmaları devam etmektedir.İl sınırları içerisinde jeotermal alanların belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarla Ömer- Gecek-Kızık-Uyuz, Gazlıgöl, Heybeli-Çay-Çobanlar ve Sandıklı jeotermal alanları ortaya çıkarılmıştır. Ömer-Gecek-Kızık-Uyuz alanında sıcaklıkları  46-71 
ºC arasında değişen kaynaklar tespit edilmiş ve bölgede gerçekleştirilen 24 adet sondaj
çalışmaları sonucunda da, Ömer
-Gecek sahasında 49.5-99 ºC sıcaklık ve 656 lt/sn debiye sahip akışkan görünür
hale getirilmiş ve 175.75 MWt termal güce sahip jeotermal enerji
elde edilmiştir. Ömer
-Gecek sıcak su kaynağı
termal tesisler ve şehrin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Gazlıgöl alanındaki sıcaklıkları 38
-58 ºC arasında değişen
kaynaklar, kuyular açıldıktan sonra kurumuştur. Ancak alanda 39 adet kuyu açılmış ve 42
-80 ºC sıcaklık ve 34 lt/sn debiye sahip akışkan
görünür hale getirilmiştir. Sandıklı alanında da
sıcaklığı 45
-


 

70  ºC  arasında
 değişen
 kaynaklar
 belirlenmiştir.  Sondajlı  çalışmalar
 sonucunda  da  Sandıklı
- Hamamçay vadisinde 69-70.5 ºC sıcaklık,
98 lt/sn debili akışkan tespit edilmiştir.


 

 


 

ANTİMUAN (Sb)


 

Bayat-Cevizli Sahası


 

Tenör              :% 32.49 Sb


 

Rezerv            :Geçmiş yıllarda işletilmiştir.


 

 


 

DEMİR (Fe)


 

Çay (Sultandede Tepe, Çayderesi,
Tavasarı Tepe) Fe Zuhurları


 

Tenör              :% 50-56 Fe2O3


 

Rezerv            :467.000 ton görünür + muhtemel (Sultandede
zuhuru).


 

Bolvadin-Özburun Sahası


 

Tenör              :% 50 Fe2O3


 

Rezerv            :200.000 görünür+muhtemel rezerv.


 

 


 

DİYATOMİT (Diy)


 

Sincanlı-Sinanpaşa, Tınaz Tepe Sahası


 

Kalite               :İyi.


 

Rezerv             :133.668 ton görünür, 376.830 ton muhtemel, 813.000
ton mümkün rezerv vardır.
Filtrasyona uygundur.


 

 


 

GRAFİT (Grf)


 

Afyon-Işcehisar-Kezban Sahası


 

Tenör              :% 18.40 C


 

Rezerv            :2.750 ton görünür+muhtemel
rezerv.


 

 


 

KALSİT (Cc)


 

Il merkezi civarı


 

Tenör              :% 94-98.00 CaCO3


 

Rezerv            :Zuhur olduğundan rezerve yönelik
çalışma yapılmamıştır.


 

 


 

KAOLEN (Kao)


 

Sincanli-Taşoluk Sahası


 

Tenör              :% 20 Al2O3


 

Rezerv            :306.000 ton görünür rezerv. Taşoluk
kaolenleri doğal olarak ve zenginleştirilerek


 

(yüksek demir
içerikleri nedeniyle)  seramik 
reçetelerinde ve kağıtta 
kullanılabilir.


 

 


 

KİREÇTAŞI (Kçt)


 

Çay-Pazarağaç Köyü


 

Tenör              :% 94 CaCO3 , % 2.25 MgO


 

Rezerv            :21.884.375 ton muhtemel rezerv.

 

 

 

KUM-ÇAKIL (Kçm)


 

Dazkırı-Dombaydere Sahası


 

Kalite               :
Elenerek sıvada kullanılmaktadır. Rezerv   :9.000 m
3 muhtemel rezerv. Dazkırı-Kızılköyü Sahası


 

Kalite               :Orta


 

Rezerv            :8.000.000 m3 muhtemel rezerv. İnşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır.


 

Dazkırı-Başmakçı Sahası


 

Kalite               :Orta


 

Rezerv            :40.000 m3 muhtemel rezerv. (Karayollarında
stabilize malzeme)


 

 


 

KUVARSİT (Qz)


 

Şuhut-Taşoluk Sahası


 

Tenör              :% 95.75 SiO2, % 1.5 Fe2O3, % 2-9 Al2O3, % 0.1’den az TiO2


 

Rezerv            :9.031.250 ton görünür, 15.937.500 ton muhtemel
rezervi olan sahada dört adet
kuvarsit yatağı mevcuttur.


 

 


 

MANGANEZ (Mn)


 

Emirdağ, Merkez (Bayramgazi),
Bolvadin, Çay ve İhsaniye 
Sahaları


 

Tenör              :% 9-25 Mn


 

Rezerv            :51.000 ton toplam rezerv.


 

 


 

MERMER (Mr)


 

Iscehisar Sahası


 

Kalite               :Afyon Beyazı, beyaz renkli, ince sarı damarlı
olup, sertliği 3, yoğunluğu
2.75 g/cm
3


 

ve porozitesi 
% 0.2’dir. Rezerv       :2.500.000 m
3 mümkün rezerv. Iscehisar Sahası


 

Kalite                         :Afyon Kaplan Postu,
açık gri ve grinin değişik tonlarında, boğumlu, breşik
desen yapıları gösterir. Sertliği 4, yoğunluğu
2.73 g/cm
3 ve porozitesi %0.2’dir.


 

Rezerv            :3.600.000 m3  mümkün rezerv.


 

 


 

TUĞLA-KİREMİT (TğKi)


 

Çay ve İhsaniye ilçeleri civarı


 

Kalite               :İyi.


 

Rezerv            :6-7 milyon ton jeolojik  rezerv.


 

 


 

URANYUM (U)


 

Merkez-Gazlıgöl ve Karaveli Zuhurları


 

Tenör              :Düşük.


 

Rezerv            :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yapılmamıştır.

LİNYİT
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 


 

Saha


 

Adı


 

 

 


 

Rezerv (1000 ton)


 

 

 


 

Analiz Sonuçları


 

 

 


 

değeri


 

 


 

(1000 ton)


 

 

 


 

Kullanım


 

Yeri


 

 

 


 

İşletme Şekli


 

 

 


 

Görünür


 

 

 


 

Muhtemel


 

 

 


 

Mümkün


 

 

 


 

Toplam


 

 

 


 

Kaynak


 

 

 


 

Potansiyel


 

 

Genel Toplam


 

 

 


 

İşletilebilir


 

 

 


 

Su


 

 


 

%


 

 

 


 

Kül


 

 


 

%


 

 

 


 

S


 

 


 

%


 

 

AID


 

KCal/kg


 

 

 


 

Petrol


 

 

 


 

Taş


 

Kömürü


 

 

 


 

Sincanlı- Dumlupınar- Karacaviran


 

 

 


 

-


 

 

 


 

3.870


 

 

 


 

-


 

 

 


 

3.870


 

 

 


 

-


 

 

 


 

-


 

 

 


 

3.870


 

 

 


 

-


 

 

 


 

38,66


 

 

 


 

14,79


 

 

 


 

3,39


 

 

 


 

2820


 

 

 


 

1.091


 

 

 


 

1.559


 

 

 


 

Teshin


 

 

 


 

Kapalı


 

 

 


 

TOPLAM


 

 

 


 

-


 

 

 


 

3.870


 

 

 


 

-


 

 

 


 

3.870


 

 

 


 

-


 

 

 


 

-


 

 

 


 

3.870


 

 

 


 

-


 

 

 


 

 

 


 

1.091


 

 

 


 

1.559


 

 

 


 
 
JEOTERMAL

 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

JEOTERMAL ALAN ADI


 

 

SICAK SU DOĞAL ÇIKIŞ ADI


 

 

DOĞAL ÇIKIŞ


 

 

SONDAJ


 

 

 


 

KULLANIM ALANI


 

 

 


 

KURULU TESİS


 

 

 


 

DEĞ.


 

BEL.


 

 

Sıcaklık


 

(oC)


 

 

Debi (lt/sn.)


 

 

Potansiyel (MWt)


 

 

Sıcaklık


 

(oC)


 

 

Debi (lt/sn.)


 

 

Potansiyel (MWt)


 

 

 


 

 


 

 


 

ÖMER-GECEK


 

 

 


 

 


 

 


 

Ömer-Gecek


 

 

 


 

 


 

 


 

51-64


 

 

 


 

 


 

 


 

4


 

 

 


 

 


 

 


 

0,47


 

 

 


 

 


 

 


 

49,5-99


 

 

 


 

 


 

 


 

656


 

 

 


 

 


 

 


 

175,75


 

 

 


 

Kaplıcada,
 
ısıtmacılıkta (konut, sera) hayvancılıkta,soğuk


 

hava deposu işletmesi ve endüstriyel ısı kullanımında


 

 

Kaplıca, motel, termal


 

havuz


 

ve bunların ısıtılması, sera ısıtılması, özel sektöre


 

ait termal tesisler ve Afyon


 

şehrinin ısıtılmasında


 

 

 


 

 


 

 


 

*,**


 

 

 


 

 


 

KIZIK-UYUZ


 

 

 


 

 


 

Kızık-Uyuz


 

 

 


 

 


 

46-71


 

 

 


 

 


 

2.1


 

 

 


 

 


 

0,32


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

Kaplıcada, kaplıca tesisi,
  sera,


 

çiftlik vb. ısıtılmasında


 

 

 


 

 


 

Kaplıca


 

 

 


 

 


 

*,**


 

 

 


 

GAZLIGÖL


 

 

 


 

Gazlıgöl


 

 

 


 

38-58


 

 

 


 

2


 

 

 


 

0,29


 

 

 


 

42-80


 

 

 


 

34


 

 

 


 

5,55


 

 

Kaplıcada ve
  kaplıca tesisinin ısıtılmasında


 

 

 


 

Kaplıca


 

 

 


 

*,**


 

 

 


 

 


 

 


 

HEYBELİ-ÇAY (KIZILKİLİSE)


 

 

 


 

Heybeli


 

 

 


 

36,5-50


 

 

 


 

6,9


 

 

 


 

0,43


 

 

 


 

50-56,5


 

 

 


 

70


 

 

 


 

6,29


 

 

Kaplıcada, kaplıca


 

tesisi, Heybeli köyü ve


 

sera ısıtılmasında


 

 

 


 

Kaplıca


 

 

 


 

*,**


 

 

Karaburun,


 

Çobanhamamı ve Karaburun Tepe


 

 

 


 

 


 

30


 

 

 


 

 


 

1,4


 

 

 


 

 


 

-


 

 

 


 

 


 

37,5


 

 

 


 

 


 

53


 

 

 


 

 


 

0,55


 

 

 


 

Kaplıcada ve
  kaplıca tesisi ısıtılmasında


 

 

 


 

 


 

-


 

 

 


 

 


 

*


 

 

 


 

SANDIKLI


 

(HÜDAİ)


 

 

 


 

 


 

Hamamçay Vadisi


 

 

 


 

 


 

45-70


 

 

 


 

 


 

90


 

 

 


 

 


 

12,43


 

 

 


 

 


 

69-70,5


 

 

 


 

 


 

98


 

 

 


 

 


 

14,56


 

 

 


 

Kaplıcada, kaplıca tesisi,
  sera ve Sandıklı ilçesinin ısıtılmasında


 

 

 


 

Kaplıca ve
  kaplıca tesis ısıtması


 

 

 


 

 


 

*,**


 

 

 


 

*  MTA, 1996. Türkiye Jeotermal
Envanteri


 

** DPT, 2001. 8. Beş Yıllık
Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu, Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma
Grubu raporu, Not: Sondajlardaki potansiyel değerleri, kuyuların ilk üretim debilerinin toplamına göre hesaplanmıştır.

 
 

Afyonkarahisar

İlk yerleşim izine, II. Murşil'in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kale'de rastlamaktayız. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz.
devamını oku >

Şimdi Reklamlar

HTML/CSS Döken: Türkoğlu-Türk - Türkoğlu-Türk -//- Çizim: 6Noran - 6noran.com // 2012 - 2013
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=